എച്ച്സിസി ഫോർഡ് വിസ്റ്റൺ കംപ്രസർ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച്